הסכם הצטרפות לשירות SMSBOX:

1. כללי:
חברת SMSBOX מאפשרת לך לשלוח הודעות טקסט אל צג הטלפון הנייד לכל ארבעת המפעילים הסלולרים הקיימים כיום במדינת ישראל: חברת פרטנר תקשורת, חברת סלקום תקשורת, חברת פלאפון תקשורת וחברת מירס תקשורת. אנא קרא/י בעיון את האמור בהסכם זה. תנאי לשימוש בשירות SMSBOX הנו לחיצה על כפתור אני מסכים בתחתית הדף.

2. ההרשמה לשירות:
על מנת שתוכל/י להשתמש בשירות עליך לבצע את הפעולות הבאות:
2.1. להסכים לתנאי הסכם זה על ידי לחיצה על כפתור אני מסכים בתחתית הדף.
2.2 לזכור את סיסמתך האישית המאפשרת כניסה למערכת .

3. הגנת פרטיות:
3.1 SMSBOX תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת במקרים הבאים:
3.1.1 לשם שיפור השירות.
3.1.2 לצורכי תחזוקת השירות והאתר.
3.1.3 לשם יצירת קשר עמך.
3.2 SMSBOX תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין,לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמא - 1981 וכן בהתאם להסכם זה.
SMSBOX תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת SMSBOX אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים.
3.3. לפיכך SMSBOX לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע במישרין או בעקיפין מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.
3.4. SMSBOX תהא רשאית למסור את הפרטים אשר מסרת בהרשמה לשירות לכל צד שלישי אשר הוכיח, להנחת דעתה של SMSBOX, כי נעשה שימוש בשירות בניגוד להוראות הסכם זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.
3.5. SMSBOX שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.
3.6. משתמש מאשר שלא ישלח הודעות טקסט באמצעות שירות ה SMSBOX על כל דרכיו לנמענים אשר לא נתנו את הסכמתם מראש ובכתב בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת בעניין מניעת הפצת מסרי פרסומת

4. הצהרות והתחייבות המצטרף לשירות:
אני המעוניין להצטרף לשירות משלוח הודעות טקסט מתחייב:
4.1. אני מסכים לכל האמור בהסכם זה באשר לשימוש בפרטים שמסרתי ובאשר למדיניות הגנת הפרטיות של SMSBOX.
4.2 באחריותי הלקוח, לקבל את הסכמת הנמענים לקבלת ההודעות אותם אני מעביר.
4.3 אני מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ואני משחרר את SMSBOX מכל אחריות אם הפרטים שמסרתי יגיעו לידי צדדים שלישיים.
4.4. אני מבין את תנאי ההתקשרות לקבלת שירות משלוח הודעות טקסט ומצהיר כי הובא לידיעתי כל מידע הדרוש לשם שימוש בשירות משלוח הודעות טקסט לרבות מגבלות השירות במספר התווים בהם ניתן להשתמש בשירות וכיוב.
4.4. אני אהיה אחראי/ת באופן בלעדי לשימוש שיעשה בשמי ובסיסמת המערכת.
4.5. אני מודע לכך כי שירות משלוח ההודעות מוגבל, בשלב זה, לתחומי הכיסוי של ארבעת הרשתות הסלולריות הפועלות בשטח מדינת ישראל.
4.6. לא אעשה באמצעות השירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם להוראות הסכם זה.
4.7. תוכן ההודעה וכמו כן מטרת העברת ההודעה הינה על אחריותו האישית של המשתמש.
4.8. לפיכך SMSBOX לא תישא בכל אחראיות בגין שימוש במערכת שאינו לצורך העברת הודעות אישיות.
4.9. אני מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.
4.10. אני מתחייב לא לעשות שימוש בהרשמה לשירות ו/או בשירות, בשמו ו/או בפרטיו של אחר ו/או לעשות שימוש בשירות ו/או בהרשמה לו באמצעות יישומים למיניהם אשר מטרתם להזדהות בשמו של אחר ו/או לעשות שימוש בפרטיו.

5. שירותיי משלוח הודעות טקסט דרך המערכת כפוף להסכמי השרות של SMSBOX עם ארבעת המפעילים הסלולרים.

6. זכויות קניין רוחני:
6.1. SMSBOX הינה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני בעיצובו של אתר SMSBOX וכן בכל קובץ גרפי, טקסט וחומר אחר המצוי באתר. אין להעתיק ו/או להפיץ ברבים ו/או לצדדים שלשיים את הנל ללא אישור מפורש ובכתב מSMSBOX.
6.2. SMSBOX הינה בעלת מלוא הזכויות הקנייניות במאגר כתובות הדואר האלקטרוני, הסיסמאות ושאר הפרטים הנמסרים על ידי המצטרפים לשירות.

7. הגבלת אחריות:
7.1. אני משחרר את SMSBOX מכל אחריות לנזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר יגרמו לי ואשר עילתם במישרין ו/או בעקיפין בכשל ו/או טעות ו/או כשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או נובעים מכח עליון, מצבי מלחמה וחירום למינהם, צווים והגבלות ממשליות עירוניות ו/או אחרות, מגבלות בטיחותיות או ביטחוניות או עילות אחרות למיניהן אשר אינן בשליטת SMSBOX.
7.2. אני מודע כי שירות משלוח הודעות טקסט נשען על זמינותה תקינותה ושרידותה של רשת האינטרנט ולפיכך לא אבוא בכל טענה כלפי SMSBOX אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בהעברת הודעות טקסט אשר עילתם במישרין ו/או בעקיפין הינה בתקלות ו/או בכשלים של רשת האינטרנט כמפורט לעיל.
7.3. אני מודע לכך כי שירות משלוח ההודעות מבוסס על איכות ורציפות התקשורת הסלולרית בארץ של כל אחת מהמפעילים הסלולרים.
7.4. אני משחרר את SMSBOX מכל אחריות ישירה או עקיפה , לתכנים ו/או למסרים אשר יועברו על ידי באמצעות השירות. אני מתחייב לשאת בכל אחריות לנזק אובדן או הפסד אשר יגרם לSMSBOX ו/או לצדדים שלשיים כתוצאה משימוש שלי בשירות בניגוד להוראות הסכם ו/או בניגוד לכל דין.

8. תמיכה:
SMSBOX מתחייבת לספק תמיכה באופן הקשור לתפעול השירות זאת כפוף להסכם תמיכה פרטני בין SMSBOX למשתמש.

9. הדין החל וסמכות שיפוט:
9.1. על תוקפותו פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.
9.2. סמכות השיפוט בכל הקשור לתקפותו פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל -אביב יפו.

10. שונות:
10.1 הסכם זה מבטא וממצה את הסכמת הצדדים לגבי העניינים הנדונים בו.
10.2. המשתמש מתחייב בזה לעקוב אחר הודעות שוטפות באשר לשירות כפי שתתפרסמנה באתר מעת לעת.
 
לא מסכים אני מסכים
Created By Egosoft Ltd.
עמוד ראשי | תקנון | הוראות שימוש | צור קשר | אודות
.Copyright of SMSBOX. All right reserved 2006 ©
SMSBOX - שליחת SMS לרשימת תפוצה. SMSBOX נותנת מגוון חבילות SMS, אפשרות תיקשורת לניהול לקוחות. המערכת לשליחת SMS נוחה, וקל לשלוח עוד SMSים